Author Details

Xiao, Zhenqiu, Surgery of Traditional Chinese Medicine, Guangxi University of Traditional Chinese Medicine, Nanning 530001, Guangxi Province, China Surgical Department, Guangxi International Zhuang Medical Hospital, Nanning 530001, Guangxi Province, China, China